កូនការ៉ុត/Baby Carrot

Description


យើងសូមធានាជូនអ្នក ក្នុងការផ្ដល់នូវ អាហារល្អដែលមានសុវត្ថិភាព គុណភាពខ្ពស់ ដើម្បីសុខភាពដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នក។

We are highly ensure to provide you a safety and quality food for your precious healthy.